Tower dhe Armcad

Tower dhe Armcad

Tower and armcad
09
Shk, 2021
Cmimi: 195€

Për studentë: 156€

Informacione rreth trajnimit

Kohëzgjatja e trajnimit: 16 orë
 • Çmimi i trajnimit: 195€ me TVSH (Për studentë 156€)
 • Trajnimi fillon me date 04.02.2021
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… përfiton 10% ekstra zbritje!
 • Mundësia e pagesës edhe me këste përmes TEB dhe RBKO.
 

Objektivi i trajnimit Tower dhe Armcad

Tower është softuer mjaft i avancuar për analiza strukturore statike dhe dinamike, dizajn betoni, çeliku dhe druri. Ky program ju mundëson inxhinierëve të rrisin shpejtësinë dhe cilësinë e projektimit të strukturave.

Armcad është program mjaft i avancuar për detajizimin e betonit të armuar i cili integrohet në autocad duke mundësuar vizatime profesionale me cilësi të lartë të detajeve të armaturës. Armcad mundëson gjenerim automatik të specifikimit të armaturës ku shihen me saktësi gjeometria dhe sasia e secilit pozicion të përdorur në vizatim.

Funksionet kryesore të programit Armcad:

 • Vizatimi, pozicionimi, dimensionimi, shënjini dhe redaktimi i shufrave, rrjetës etj.,
 • Specifikimi dhe rekapitullimi i armaturës.
 • Krijimi automatik i raporteve të plota dhe të hollësishme të specifikimit, rekapitullimit dhe planit të prerjes së shufrave dhe rrjetave.
 • Plotësisht i adaptueshëm ndaj standardeve dhe stileve të ndryshme etj.

Përfitimet nga kursi

Ky kurs do t’u mundësoj pjesëmarrësve që të fitojnë njohuri bazike me këto programe mjaftë të sofistikuara duke fituar njohuri esenciale të nevojshme për karrierën e cila i pret. Pas përfundimit të kursit kandidati do të pajiset me certifikatë e cila do të jetë përparësi në secilin konskurs të ardhshëm.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

permbajtja e trajnimit

Gjithsej: 8 Mësime Koha: 24 orë

Curriculum  0/45

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.

Instruktorë