fbpx

AutoCAD Beyond the Basics

AutoCAD 2D-BB

Informacione rreth trajnimit

 • Kodi i trajnimit: AC22
 • Kohëzgjatja e trajnimit: 20 orë
 • Çmimi i trajnimit: 140 € me TVSH (Për studentë 110 €)
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!

Objektivi i trajnimit AutoCAD Beyond the Basics

Trajnimi AutoCAD Beyond the Basics është vazhdimësi e trajnimit të nivelit të parë bazik AutoCAD/AutoCAD LT Essentials. Në këtë trajnim mësohen teknikat më të përsosura të cilat do t’ju mundësojnë përdorimin e AutoCADit në mënyrë më profesionale. Përderisa tek niveli bazik keni mësuar si bëhet insertimi i blloqeve, këtu do mësoni si të krijohen blloqet interne dhe eksterne; përderisa në nivelin bazik mësohet si të përdoren shablonet (templates), këtu do të mësoni si të krijohen ato.

Ju do të mësoni:

 • Përdorimin e teknikave më të përsosura të konstruktimit dhe editimit.
 • Vendosjen e ndërlidhjeve parametrike gjeometrike ashtu edhe atyre dimensionale.
 • Krijimin e blloqeve lokale dhe globale (ose interne përkatësisht eksterne).
 • Rregullimi i vetive edhe parametrave të layerëve, stileve dhe shablloneve.
 • Përdorimin e teknikave të përparuara të printimit dhe publikimit të projekteve.

Trajnimi AutoCAD Beyond the Basics është disenjuar për ata të cilët përdorin Sistemin Operativ Windows. Pra, ky trajnim nuk vlen për shfrytëzuesit e AutoCAD si software për Apple Mac. Kandidatët që eventualisht e kanë ndjekur trajnimin AutoCAD Fundamentals, nuk kanë nevojë t’a ndjekin këtë trajnim, ngase ka përmbajtje të ngjashme.

Parakushtet për ta vijuar trajnimin

 • Kandidatët duhet t’a kenë ndjekur më herët trajnimin AutoCAD® Essentials ose të kenë njohuri ekuivalente me këte nivel bazik të trajnimit.
 • Njohuri bazike rreth procedurave dhe terminologjisë nga fusha e vizatimit dhe projektimit.
 • Njohuri rreth veprimeve elementare me Sistem Operativ.

 

Kapitulli 1 – Të punuarit më efektiv nëAutoCAD

Kapitulli 2 – Pozicionimi preciz

Kapitulli 3 – Projektet – Veglat më produktive

Kapitulli 4 – Vizatimi parametrik

Kapitulli 5 – Puna me blloqe (simbole)

Kapitulli 6 – Krijimi dhe organizimi i blloqeve

Kapitulli 7 – Krijimi i shablloneve

Kapitulli 8 – Layouts me përmbajtje më komplekse

Kapitulli 9 – Stilet e shënimeve (të tekstit, kuotave, etj)

Kapitulli 10 – Projektet – Rregullimi i parametrave dhe veglave.

Kapitulli 11 – Referencat eksterne.

Kapitulli 12 – Projektet – Vizatime të ndryshme.

Shtojca A – Temat opcionale

A.1 Përdorimi i kalkulatorit (QuickCalc)

A.2 Komandat shtesë për Zoom

A.3 Komandat shtesë rreth punës me tekstet

A.4 Komandat shtesë rreth punës me kuotimin

A.5 Krijimi i konturave (Boundaries) dhe Regjioneve (Regions)

A.6 Ndryshimi i gjatësive të objekteve

 

Appendix B – Testimi i aftësive dhe dijes së kandidatëve në AutoCAD për atë që kanë mësuar.

Appendix C – Objektivat për përgatitjen e provimit për Certifikimit ndërkombëtar,

AutoCAD Certified Professional

Ligjërues

APLIKO
scroll-to-top