AutoCAD 3D Drawing & Modeling

Informacione rreth trajnimit

 • Kodi i trajnimit: AC31
 • Kohëzgjatja e trajnimit: 24 orë
 • Çmimi i trajnimit: 200€ me TVSH (Për studentë 160€)
 • Secili kandidat që ndjek një trajnim si të dytë, tretë, etj… pëtfiton 10% ekstra zbritje!

Objektivi i trajnimit AutoCAD® 3D Drawing and Modeling

Ky trajnim i dedikohet studentëve të cilët kanë njohuri  solide për komandat në 2D të AutoCADit e që gjithashtu ju nevoitet përdorimi koncepteve dhe metodave të 3D modelimit. Kursi i trajnimit ofron bazat e të mësuarit të 3Dmodelimit dhe hulumton veçoritë kryesore të hapsirës punuese të 3D modelimit të avancuar në programin AutoCAD.

Temat kryesore që mësohen në këtë trajnim janë:

 • Teknika e të shiquarit të vizatimit përkatësisht modelit në 3D.
 • Puna me trupat (solids) e thjeshtë dhe të kompozuar.
 • Puna me sistemin koordinativ të shfrytëzuesit (UCS).
 • Krijimi i trupave dhe sipërfaqeve komplekse.
 • Modifikimi i objekteve në hapësirën 3D.
 • Editimi i trupave (solideve).
 • Krijimi i prerjeve, perspektivave përmes kamerave dhe animacioneve.
 • Konvertimi i 3D objekteve.
 • Vendosja e parametrave të renderingut, materialeve dhe dritave.
 • Krijimi i 2D vizatimeve nga 3D modelet.

Parakushtet për ta ndjek trajnimin

 • Para se ta ndjekin këte trajnim, kandidatët duhet të kenë njohuri të mira pune dhe shkathtësi të përdorimit të AutoCADit në 2D.
 • Preferohet që kandidati t’i ketë së paku 80 orë pune praktike të të vizatuarit në AutoCAD.

Përmbajtja e trajnimit AutoCAD® 3D Drawing & Modeling

Kapitulli 1 – Bazat e 3Dsë
Kapitulli 2 – Trupat e thjeshtë
Kapitulli 3 – Puna me sistemin koordinativ të shfrytëzuesit (User Coordinate System – UCS)
Kapitulli 4 – Krijimi i trupave dhe sipërfaqeve nga 2D objektet
Kapitulli 5 – Modifikimi i objekteve në hapësirën 3D
Kapitulli 6 – Editimi i avancuar i trupave
Kapitulli 7 – Komandat shtesë për editimit
Kapitulli 8 – Rafinimi i pamjeve
Kapitulli 9 – Point Clouds
Kapitulli 10 – Vizuelizimi
Kapitulli 11 – Krijimi i vizatimet punuese nga 3D modelet.

Ligjërues

APLIKO